فروشگاه اینترنتی پرشیلا

فروشگاه اینترنتی پرشیلا ، ورود
مقایسه

ماشین لباسشویی پاکشوما6.2 کیلوگرمTLF-62511
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 6.2 کیلویی - گریدانرژی : +A - دور موتور : 800 دوردردقیقه - مشخصات : دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

ماشین لباسشویی پاکشوما 6کیلوگرمTLF-62501
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 6.2 کیلویی - گریدانرژی : +A - دور موتور : 800 دوردردقیقه

ناموجود

مقایسه

لباسشویی6کیلوپاکشوما6802
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 6 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 800 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی6کیلوپاکشوما6880
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 6 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1000 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی8کیلوپاکشوماWFU-80802
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 800 دوردردقیقه

ناموجود

مقایسه

لباسشویی7کیلوپاکشوماWFU70124
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 7 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1000 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی7کیلوپاکشومامدلMFU73403
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 7 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی پاکشوما7کیلوCFU72201
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1200 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی8کیلوپاکشوماWFU-83412
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب کروم, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی6کیلوپاکشوماWFU-6308
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 6 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1000 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, صفحه نمایشگر ال ای دی

ناموجود

مقایسه

لباسشویی6کیلوپاکشوماWFU-6408
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 6 کیلویی - گریدانرژی : ++A - دور موتور : 1000 دوردردقیقه - مشخصات : صفحه نمایشگر ال ای دی

ناموجود

مقایسه

لباسشویی7کیلوپاکشوماMFU71179
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 7 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1100 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی8کیلوپاکشوماWFU81280
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : ++A - دور موتور : 1200 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی7کیلوپاکشوماWFU71079
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 7 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1000 دوردردقیقه - مشخصات : درب کروم, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی8کیلوپاکشوماCFI82401
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی7کیلوپاکشوماTFU73401
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 7 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب کروم, صفحه نمایشگر ال ای دی, ADD WASH, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی8کیلوپاکشوماMFI80430
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : ++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی9کیلوپاکشوماWFU91399
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 9 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1300 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی7کیلوپاکشوماWFU73124
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 7 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1200 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی پاکشوما8کیلوWFB80411
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی8کیلوپاکشوماMFU83406
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی9کیلوپاکشوماWFU-93412
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 9 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب کروم, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, ADD WASH, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی پاکشوما9کیلوWFB90411
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 9 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب کروم, دیگ الماسه, ADD WASH, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی9کیلوپاکشوماMFU92404
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 9 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی پاکشوما9کیلوWFU90122
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 9 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - مشخصات : درب کروم, دیگ الماسه, ADD WASH, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی8کیلوپاکشوماWFI-81437
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مشخصات : درب کروم, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی8کیلوپاکشوماTFI83402
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مشخصات : درب کروم, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, ADD WASH, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی8کیلوپاکشوماWFI80429
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی9کیلوپاکشوماWFI-93429
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 9 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مشخصات : درب کروم, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی9کیلوپاکشوماTFI93405
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 9 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, ADD WASH, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی9کیلوپاکشوماTFI-93406
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 9 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1400 دوردردقیقه - موتوردیجیتال اینورتر DIM - مشخصات : درب کروم, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود

مقایسه

لباسشویی8کیلوپاکشوماWfu81189
پاکشوما

مشخصات کالا گارانتی : گارانتی 24 ماهه پاک سرویس - ظرفیت : 8 کیلویی - گریدانرژی : +++A - دور موتور : 1100 دوردردقیقه - مشخصات : درب ساده, دیگ الماسه, صفحه نمایشگر ال ای دی, QUICK WASH

ناموجود